ផាត់​មុខ ​របៀប​ថ្ងៃ-​យប់ មើលទៅ​ស្អាត​ស្រទន់ កុំអោយ​ច្រឡំ​ស្វា​ប៉ា​ហុី! (វីដេអូ) – CEN