អាថ៌កំបាំង តុ ចេះ​វិល​តាម​សម្តី​អ្នកបញ្ជា នៅ​ដា​ឡាត់​វៀតណាម​ – CEN