ចិន​សងសឹក​អា​មេ​រិច​វិញ ដោយ​ធ្វើ​ការដំឡើង​ពន្ធ​លើ​ទំនិញ​អា​មេ​រិច​មាន​ទំហំ ៦០​ពាន់​លាន​ដុល្លា​រ – CEN