លោក​គង់​គាំ​ថា ៖ ទ្រឹស្តី “​សម រង្ស៊ី – កឹម សុខា​” ជា​មនុស្ស​តែ​មួយ មិន​ស៊ី​ជាមួយ​នឹង​ភាពជាក់ស្តែង​ – CEN