អាជ្ញាធរ​ខេត្ត ​ប្រាប់​អោយ​ម្ចាស់​ស្ថានីយ៏​ប្រេងសាំង​ទូទាំង​ខេត្ត ល​ក់​សាំង​អោយ​សមស្រប​តាម​ស្តង់ដារ ​និង​គ្រប់​ចំណុះ​លីត្រ​អោយទៅ​អតិថិជន​ – CEN