លោក​បណ្ឌិត ប៉ែន បញ្ញា ៖ កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មការ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង​អភិវឌ្ឍន៍ APF ដំណើរការ​ទៅ​ល្អ និង​បានប​ញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ – CEN