ឡាន​ពេទ្យ​ឯកជន​២-៣​គ្រឿង​ ទៅ​ដល់​ឃើញ​សភាព​បុរស​ម្នាក់ ក្នុង​សភាព​ក្រ​ខ្សត់ ហូរ​ឈាម​កក្លាក់ ទំនង​អត់លុយ បើក​ហួសៗ សំណាង​បាន​អ្នក​ស្គាល់​ដឹក​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ – CEN