ប៊ិះ “គាំងបេះដូង” ព្រោះនៅសុខៗស្រាប់តែទទួលបានវិក្ក័យប័ត្រថ្ងៃអគ្គិសនី ២៨៤ពាន់លានដុល្លារ – CEN