ឥណ្ឌូនេស៊ី​នឹង​ចំណាយ ២,១​ពាន់​លាន​ដុល្លា​រ លើ​គម្រោង​រើ​រដ្ឋធានី​ទៅ​កន្លែង​ថ្មី​ – CEN