អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ប្រកាសអាសន្ន​ថា ផ្លូវ​ភាគច្រើន​ក្នុង​ក្រុង​នេះ​ស្ទះចរាចរណ៍​រាល់ថ្ងៃ​! – CEN