ការរើសអើង​ចំពោះ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ដល់​គោលការណ៍​សិទ្ធិម​នុស្ស​ជា​មូលដ្ឋាន​ – CEN