បើក​ឡានបំ​បុ​កគេស្លាប់ រត់​ទៅ​សម្ងំ​នៅ​ផ្ទះ​ធ្វើ​មិនដឹង ព្រោះ​គិតថា​គ្មាន​អ្នក​ស្គាល់ តែ​មិន​នឹកស្មាន​ដល់​ថា អាវុធហត្ថ​រាជធានី ភ្នំពេញ​នៅ​តាម​រក​ឃើញ​ទៀត​ – CEN