សមត្ថភាព​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​តាមរយៈ​ការបណ្តុះបណ្តាល​នៅ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេសជាតិ​ – CEN