មាន​របស់​ឆ្ងាញ់ មិនដែល​ភ្លេច​ផ្ញើរ​អ្នកមានគុណ​! (វីដេអូ) – CEN