ឃុំខ្លួនប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន GCG ASIA ពីបទប៉ុនប៉ង​ឆបោក – CEN