សង្សយ័ចំនួន០៧នាក់ ជាមុខសញ្ញារក្សាទុក និងដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនទៅវៀតណាម នៅពេលយប់ ត្រូវឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារ – CEN