ក្រុមហ៊ុន​របស់​អាមេរិក បន្ត​បញ្ជា​ទិញ​ទំនិញ​ពី​កម្ពុជា​, អ្នកនាំពាក្យ​ថា​ជាការ​បរាជ័យរបស់​អតីតមន្ត្រី​បក្សប្រឆាំង​ – CEN