បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​សង្កាត់ ទួល​បណ្តឹងតវ៉ា​ចំនួន​៥១ បណ្តឹង​ – CEN