ស្រី​ម្នាក់​បញ្ចប់ជីវិត ដោយ​កាំភ្លើងខ្លី ព្រោះជំងឺ​រ៉ាំរ៉ៃ​មើល​មិន​ជា​ – CEN