ឲ្យ​អភិបាល​រាជធានី​ខេត្ត ស្រង់​ឈ្មោះ​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​សង្កាត់​ក្នុង​មុខតំណែង​ទាំងអស់ ដើម្បី​រៀបចំ​បញ្ជី​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ដំបូង​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ – CEN