ទិវា​ជីវៈចម្រុះ​ឆ្នាំនេះ​ផ្តោត​លើ​ប្រធានបទ “ជីវៈចម្រុះ​របស់​យើង អាហារ​របស់​យើង សុខភាព​របស់​យើង​” – CEN