ក្រុម​ស្រាវជ្រាវ​របស់​ក្រសួងបរិស្ថាន និង​អង្គការ​WCS បំពាក់​ម៉ាស៊ីនថតរូប​ស្វ័យប្រវត្តិ នៅ​តំបន់​ធម្មជាតិ​ភ្នំ​ត្បែង ដើម្បី​សិក្សា​ពី​សក្តានុពល​សត្វ​ក្នុង​តំបន់​ – CEN