ចិន​ធ្វើ​អ្វី​ដើម្បី​ព្យាបាល “​ជ​ងឺ​ទីក្រុង​ធំ​” ? – CEN