ផ្លាស់ប្តូរ​បទពិសោធន៍​រវាង​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ វិស័យ​សកម្មភាព​មីន​ – CEN