ក្រើនរំលឹក​ដល់​ម្ចាស់​ផ្ទះជួល ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ខណ្ឌ ចំនួន​៣៦៤​ទីតាំង មិន​ត្រូវ​តម្លើង​ថ្លៃ​ឈ្នួល​ផ្ទះ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN