អគ្គនាយក​ស៊ីម៉ាក់ ៖ ​ទេវតា​ចក្រវាល​អាច​បង្ហាញ​ភស្តុតាង ស្ថានភាព​នយោបាយ​កម្ពុ​ជា ឱ្យពួក​អឺរ៉ុប​ឃេី​ញនឹង​ភ្នែក​តែម្តង​! ? – CEN