អាមេរិចកំពុងជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផល Huawei ដូចខ្លួនដែរ – CEN