ឃើញ​ហើយ​បាត់​ឃ្លាន​ស៊ុប​! ផ្ទុះ​ចំ​កណ្ដាល​មុខ … អូន​ខ្លាច​!! (វីដេអូ) – CEN