ជប៉ុន​ស្នើ​ពិភពលោក​ឲ្យ​និយាយ​ឈ្មោះ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​របស់​ខ្លួន​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ – CEN