ផ្ទុះ​យន្តហោះ​អត់​មាន​មនុស្ស​បើក ធ្លាក់នៅ​ព្រំដែន​កម្ពុជា-​ឡាវ – CEN