ក្រុមហ៊ុន Panasonic មួយទៀតហើយ ប្រកាសឈប់ធ្វើជំនួញជាមួយ Huawei – CEN