ក្រុមហ៊ុន WORLDWIDE MOTORS COMPANY រៀបចំ​ពិធី​សម្ពោធ​សាខា​ថ្មី និង​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​ដៃគូ – CEN