ជ​ប៉ុន ប្រ​គល់​ស​ម្ភា​រៈ​កី​ឡា​ឆៀរ​លីដ​ឌីង ដល់​ក្រ​សួង​អប់​រំ – CEN