ឃើញ​កន្ទុយ​ស្មានតែ​គាត់​លេប​កណ្ដុរ ដល់ពេល​ខ្ជាក់​មក​ធំ​ជាង​ខ្លួន​គាត់​ទៀត​! (វីដេអូ) – CEN