ប្រធាន​គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា​ថា​ ក្រុមហ៊ុន​ខ្នាត​អន្តរជាតិ​អាមេរិក មិន​ជឿ​លើ​មនុស្ស​ប្រឆាំង​មួយ​ក្រុម​នោះទេ​ – CEN