ជនបរទេស​ស្នាក់នៅ​មិន​ប្រក្រតី និង​ស្នាក់នៅ​យូរ​នៅ​ខេត្តសៀមរាប ១.៣៩២​គ្រួសារ មាន​៥​សញ្ជាតិ – CEN