មេ Huawei មិន​ចង់​ឃើញ​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​សងសឹក​នឹង Apple ​ទេ ព្រោះ​លោក​ចាត់​ទុក Apple ជា​គ្រូ​ – CEN