អំពាវនាវ​ដល់​អង្គកា​រ​ដៃគូ និង​សប្បុរសជន ជួយ​សាងសង់​អគារសិក្សា នៅ​តាម​សាលារៀន ដែល​កំពុង​ខ្វះ​ – CEN