រដ្ឋសភា និង​តំណាង​រាជរដ្ឋាភិបាល ពិនិត្យ​សិក្សា​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ចំនួន​៣ ដែល​ទាក់ទាញ និង​ការពារ​ការវិនិយោគទុននៅក្នុង និង​ក្រៅប្រទេស​ – CEN