ការអំពាវនាវ​របស់​ទណ្ឌិត​ឧទ្ទាម​ដែល​កំពុងតែ​រស់នៅ​ក្រៅប្រទេស គឺ​ជា​ទង្វើ​ញុះញង់ ពិតប្រាកដ​ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ – CEN