នីតិវិធី​រួម ក្នុងការ​ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​យានយន្ត និង​បង់ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា នៅ​កន្លែង​តែមួយ ដើម្បី​បង្កើន​ចំណូល​ពន្ធ​រដ្ឋ​ – CEN