អង្គការ FAO ប្រាប់​កម្ពុជា ពី​ស្ថានភាព​នៃ​ជំងឺប៉េស្ត​ជ្រូក​អាហ្វ្រិក​ – CEN