រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ៖ លើកកម្ពស់​សុខុមាលភាព​ប្រជាជន និង​រក្សាបាន​នូវ​ផលិតភាព​ជាតិ​ខ្ពស់​ត្រូវ ពង្រឹង​ការងារ​ត្រួតពិនិត្យ​ទំនិញ​ – CEN