រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ដាក់លូ​ប្រអប់​មេ​កាត់​ទទឹងផ្លូវ​លេខ ​5C ដូច្នេះ​អ្នកដំណើរ​សូម​រក​ផ្លូវ​វាង​ – CEN