ស្នើ​ដល់​ភាគី​ចិន ពិនិត្យ និង​ពិចារណា​ផ្តល់​ការគាំទ្រ​ដល់​ការបង្កើត​វិទ្យាស្ថាន​ស្រាវជ្រាវ និង​ពិសោធន៍​ពូជ​ឫស្សី និង​ពូជ​រុក្ខជាតិ​ផ្កា​ – CEN