ដោយមាន​ទំនាស់​ក្នុង​វង់​ផឹកស៊ី បុរស​វ័យ​ ៦០​ ឆ្នាំ បាន​ទាញ​កាំបិតផ្គាក់​កាប់គូទំនាស់ ស្លាប់​ក្នុង​ថ្លុកឈាម – CEN