ផ្ទេរ​អោយ​អាជ្ញាធរ​ដែនដី​ ជា​អ្នក​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​ព្រំដែន ​(Border Pass) ម្តង​ – CEN