ការប្រើប្រាស់​ផលិតផល​ថ្នាំជក់ បង្ក​វិបត្តិ​ជាច្រើន​ដល់​សង្គម បង្ក​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​និង​ខាតបង់​ថវិកា​យ៉ាង​ច្រើន​ – CEN