ការវិនិយោគ​របស់​ជ​ប៉ុន​ទាំងអស់​នៅ​កម្ពុជា រួមចំណែក​ដល់​ការរក្សា​ស្ថិរភាព យូរអង្វែង​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN