មន្ដ្រី​ល្អ​មាន​ស្នាដៃ​ត្រូវលេី​ក​ផ្ដល់​កិ​ត្ដិ​យស មន្ត្រី​អសកម្ម ប្រព្រឹត្ត​ផ្ទុយ​ពី​គោលការណ៍បទបញ្ជា​វិន័យ​កងកម្លាំង ត្រូវដាក់​ពិន័យ ឬ​បណ្ដេញ​ចេញពី​ក្របខ័ណ្ឌ​ – CEN